Meaning of business ความหมายที่แท้จริงของคำว่า "ธุรกิจ"

Last updated: 2021-04-09  |  249 จำนวนผู้เข้าชม  | 

Meaning of business ความหมายที่แท้จริงของคำว่า "ธุรกิจ"

คำว่า "ธุรกิจ" หมายถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การจัดจำหน่าย และการบริการ โดยภายในหน่วยงาน
หรือองค์กรนั้นๆ มีการนำทรัพยากรที่มีอยู่มาผสมผสานกับอย่างงมีระบบระเบียบตามกฏเกณฑ์ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค ในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดผลประโยชน์หรือบรรลุตามเป้าหมายของธุรกิจ และไม่ก่อให้เกิด
มลภาวะที่ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อม

1 ธุรกิจ หมายถึง องค์การ หรือกิจการที่ก่อให้เกิดสินค้าและบริการ ธุรกิจเป็นกระบวนการทั้งหมดของการนำเอา
ทรัพยากรธรรมชาติมาเปลี่ยนสภาพตามกรรมวิธีการผลิตด้วยแรงคนและเครื่องจักรให้เป็นสินค้า เพื่อประโยชน์
แก่ผู้ที่ต้องการ กิจกรรมของธุรกิจจึงรวมทั้งการผลิตซื้อ ขาย การจำแนกแจกจ่ายสินค้า การขนส่ง การธนาคาร
การประกันภัย และอื่น ๆ

2 ธุรกิจ หมายถึง กิจกรรมที่ทำให้มีการผลิตสินค้าและบริการ มีการซื้อขายแลกเปลี่ยน จำหน่าย และกระจาย
สินค้า มีประโยชน์หรือกำไรจากกิจกรรมนั้น ธุรกิจมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุยษ์ในสังคมปัจจุบันมาก
เพราะนอกจากจะเป็นองค์การที่ผลิตสินค้า หรือบริการที่เป็นปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิตแล้ว การประกอบธุรกิจ
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก หรือใหญ่แค่ไหนก็ตาม สิ่งที่สำคัญ คือ กำไร เพราะเป็นแรงจูงใจของการดำเนินการ
ทางธุรกิจ ก่อให้เกิดการแข่งขันและการขยายตัวทางธุรกิจให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

3 ธุรกิจ หมายถึง ความพยายามที่เป็นแบบแผนของนักธุรกิจในการผลิต และขายสินค้าหรือบริการ เพื่อสนอง
ความต้องการของสังคมโดยมุ่งหวังกำไร ความสำคัญของธุรกิจ ความหมายของธุรกิจและการประกอบธุรกิจ

Powered by MakeWebEasy.com